Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Tapwagen.nl

Lees voor u gaat huren deze voorwaarden, bij het afsluiten van u opdracht gaat u akkoord met de algemene voorwaarde van Tapwagen.nl :

Art. 1 Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten
tussen huurder en Tapwagen.nl, Organisatie & Evenementen verhuur  gevestigd te Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn hierna te noemen verhuurder

en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Roken en open vuur.
Roken en openvuur is ten strengste verboden in alle opzichten, zowel in als op de gehuurde materialen, eventuele schade wordt verhaald op de huurder.

Art. 2 Kredietwaardigheid.
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitende te zijner beoordeling.

Art. 3 Duur van de overeenkomst.
3-1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Art. 4 Levering en terugbezorging.

4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder schoon terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is
overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost goed bereiken is via begaanbare weg, Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dient huurder voor een passende oplossing te zorgen, kan of wil de huurder dit niet dan zullen wij de materialen niet kunnen lossen of plaatsen en gaat de huurder akkoord dat wij de gemaakte kosten en huur prijs van materialen geheel in rekening zullen brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde materiaal zal zulks Tevens het schoon retour brengen van gehuurde Artikelen geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4-2 Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurtermijnen welke zouden vervallen indien de huurovereenkomst onverminderd door zou hebben gelopen, onverminderd het recht van verhuurder op verdere schadevergoeding.

Art. 5 Leveringstermijn.

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Art. 6 Medewerkers van de verhuurder.

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen de bediening van het verhuurde, gebruik maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid van en onder verantwoordelijkheid van de huurder en is de huurder derhalve tegenover de verhuurder aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van handelen van voor bedoelde werknemers.

Art. 7 Reclame en controle op goede staat van de goederen.

7-1 De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond mondeling op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever (huurder) geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7-2 De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

7-3 Indien de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder het zij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen. Na oplevering zal het gehuurde artikel geheel schoon terug gegeven worden, mocht het niet schoon zijn zullen wij huurder €250 euro excl. btw  in rekening brengen voor de schoonmaak kosten.

Art. 8 Verplichtingen huurder.

8-1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slecht overeenkomstig de bepalingen van deze huurovereenkomst te gebruiken en is voorts verplicht om;

 1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening  en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
 2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 3. De verhuurder ten alle tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 4. Aanspraak van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
 5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

8-2 De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;

 1. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, keuringen, enz);
 2. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
 3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
 4. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie, deze dient voor aanvang leveringen aanwezig te zijn.
 5. verzekering op gehuurde artikelen, dit dient u bij u eigen verzekering maatschappij te regelen, eventuele schade wordt op huurder verhaald, waarop huurder dit op zijn verzekering moet verhalen.
 6. Het gehuurde artikel moet op een goed afgesloten/beveiligd terrein staan, tijdens de verhuur periode
 7. Vergunning voor het aansluiten /storten  van afvalwater op het riool stelsel
 8. Vergunning het aansluiten op Brandkraan/water voorziening
 9. Het aansluiten van toiletwagens/ units op riool en water doen wij in opdracht van huurder en gaan er vanuit dat alle vergunningen van / riool en waterrechten in orde zijn, de opdrachtgever/ Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Art. 9 Veiligheid.

9-1 Slechts indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurt, zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers, omstanders en het verhuurde. In het andere geval dient huurder zelf hiervoor in afdoende mate zorg te dragen.

9-2 Indien verhuurder het gehuurde inclusief bemanning heeft verhuurd overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, en deze veiligheidsmaatregelen om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

Art. 10 Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Art. 11 Waarborgsom.

11-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

11-2 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/schade /reiniging als in artikel “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.

11-3 De verhuurder is verplicht de waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Art. 12 Schade en gebreken.

12-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

12-2 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging wanneer de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

12-3 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

12-4 Als de huurder een overeenkomst aan gaat met verhuurder vervalt alle aansprakelijkheid van Schades en storingen of uitval van goederen/machines/koelingen /tijdens evenement is verhuurder niet aansprakelijk, ook kan er geen enkele schadevergoeding geëist worden, wel kunt u zie art 12-2.

Art. 13 Aansprakelijkheid/verzekering

13-1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

13-2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, vergunningen, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

13-3 gebreken aan gehuurde materialen kunnen niet verhaald worden op verhuurder, ook niet als u het evenement niet kunt voortzetten, wel zal u verhuurder op de hoogte moeten stellen en samen kijken naar een oplossing, indien mogelijk

 

13-4 Schade die veroorzaakt wordt tijdens verhuur periode zal geheel voor rekening komen van huurder bij aflevering materiaal is huurder verantwoordelijk voor de materiaal totdat huurder de materialen overdraagt aan verhuurder.

13-5  U heeft een Verzekering afgesloten en u heeft schade veroorzaakt, Bij een verzekering boven de €250 per gehuurde materiaal betaald u een eigen risico van € 2500 per gebeurtenis /per materiaalU heeft een verzekering afgesloten onder de €150 dan heeft u een eigen risico van €6500 per gebeurtenis / per materiaal. Bedragen zijn excl. btw. en de tijd dat wij de materialen niet kunnen in zetten/verhuren.

 

13-6 Verzekering op verhuurmateriaal is verplicht met een uitzondering dat u een evenementen verzekering heeft waar u ons materiaal in opgenomen heeft, wel  moet u dit schriftelijk kunnen aantonen bij u aanvraag, mocht u de materialen niet verzekeren zullen wij het volledig schade bedrag op u verhalen excl. de btw en de tijd dat wij de materialen niet kunnen in zetten/verhuren.

Art. 14 Mededeling verplichtingen huurder.

14-1 Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indoen op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

14-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Art. 15 Beëindiging / ontbinding / annuleringen

15-1 Annulering van de met Tapwagen.nl gesloten overeenkomsten is niet mogelijk, ook niet als de: Gemeente, RIVM, Veiligheidsregio of veiligheidsoverwegingen dit beslist, tenzij Tapwagen.nl hiervoor schriftelijke toestemming verleent, eventuele (aan) betalingen kunnen /mogen ingehouden worden. Mocht Tapwagen.nl een uitzondering maken dan is dit uiterlijk mogelijk 14 dagen voor evenement, wel moet u aanvraag doorgezet kunnen worden naar een nieuwe gebruiker, mocht dit niet lukken dan is annuleren niet mogelijk Tapwagen.nl behoud het recht het gehele bedrag te innen, tenzij Tapwagen.nl schriftelijk met u een nieuwe overeenkomst aangaat, mocht Tapwagen.nl met u een nieuwe overeenkomst aan gaan dient u binnen 3 werkdagen de nieuwe overeenkomst na te komen, mocht u ingebrekestelling  blijven dan komen de wettelijke rentes /extra kosten of gemaakte kosten voor u rekening

15-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

15-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is verhuurder bevoegd zonder ingebrekestelling de huurovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Als dan is verhuurder voorts gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding de huurtermijnen, welke vervallen zouden zijn tot het einde van het huurcontract indien dit onverminderd zou hebben door te lopen, bij wege van schadevergoeding aan huurder in rekening te brengen onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van de door hem geleden schade te verlangen.

15-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wegen van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Art. 16 Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Art. 17 Retourneren.

Retourneren van verbruiksgoederen bij een verhuurd object is uitsluitend en alleen mogelijk van die goederen die nog niet zijn aangebroken en pas na toestemming van de verhuurder, tenzij schriftelijk van te voren anders is overeengekomen.

17.1 Retourneren drank/fusten

U kunt 30% retour geven van u bestelling van frisdrank en fusten, mits doppen verzegeld zijn en er geen beschadigingen zijn aan flessen en fusten. Verpakkingen, dranken in karton en blikjes worden niet retour genomen. Bier in tanken worden niet retour genomen .Echter zullen over de terug genomen goederen een toeslag van 35% berekend worden excl. de btw

Art. 18 Betalingen & overeenkomsten

18-1 Facturen, dienen 14 dagen voor evenement te zijn voldaan of contant/te worden voldaan bij levering materialen. Tenzij anders gemeld in contract.
Mocht het factuurbedrag niet tijdig op onze rekening zijn bijgeschreven, houden wij het recht voor om de levering te annuleren zonder enig recht van contractant 1 op claims van welke aard dan ook. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat contractant 1 een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. Indien contractant 1 na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval contractant 1 naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

18-2 De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 6 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

18-3 Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,00 . Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Art. 19 Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Art. 20 Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Huur overeenkomsten die zijn aangegaan zijn altijd onder voorbehoud van evaluaties van brandstoffen. vergunningen en btw prijzen .

Bij gehuurde spullen wordt een borgsom en een legitimatie van rijbewijs of paspoort gevraagd en een kopie van bank/tel/KvK niet ouder als 1 maand.

De gegevens zullen wij na evenement vernietigen.